Һөрмəтлик гезитхан!
Мана гезит-журналларға йезилиш мəвсүмима аяқлишип келиватиду. Биз Уйғур наһийəсиниң турғунлири миллий мəтбуатимизниң бири болған "Ілі өңірі - Или тəвəси" гезитиға йезилишни əсла унтимайли. Наһийə хəлқимиз билəн 80 жилдин ошуқ һəм нəпəс болуп келиватқан бу миллий гезитимиз һəр бир уйғур наһийəликлəрниң өйидин орун тепиши керəк. Хəлқимизниң роһий озуғи болуп келиватқан "Ілі өңірі - Или тəвəси" гезитигə бу жилму муштири болушни унтимайли əзиз гезитханлар. Гезитимизниң тиражини 3000 данидин ашурайли. Гезитимизниң жиллиқ йезилиш баһаси 3513 тəңгə. Күндүлүк турмушимизда бəзи бир пəйтлəрдə һажəтсиз нəрсилəргиму шундақ пулни исрап қилип хəшлəпму қойимиз. Бир күнлүк тойға ханим-қизлар чечини шу 3500 тəңгə əтрапида ясапму алиду. Ата-акилиримиз 4 ағиниси билəн шу пулға пəйзə қилип хəшливетиду. Һə униңға қариғанда миллий гезитимизгə бир жилға йезилип қойсақ, бир жил мабайинда миллий роһимизға қувəт бəрмəмду. Һөрмəтлик əзиз жутдашлар наһийəлик тарихий гезитимизниң тиражиниң қисқирап кетишигə вə ақивити униң йепилип кетишигə йол қоймайли. Гезитимгə бир кишилик муштири болайли. Мошу йоллиған мəтинни башқиму гезитханларға йоллишиңларни унтимаңлар! Силəргə сəмимий ишəнч билəн гезитимизниң жанкөйəри.

Һөрмәт билəн, "Ілі өңірі - Или тəвəси" гезитиниң мәмурийити.